Reklamační řád

Tento reklamační řád se vztahuje na prodej zboží firmy Mgr. Daniel Jurčovský, identifikační číslo: 09958223, se sídlem Kozmice 93, 256 01 Kozmice, zapsaný v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Benešov (dále jen „prodávající“).
Předmětem reklamačního řádu jsou veškeré informace spojené s reklamačními podmínkami, zárukou a odpovědností za vady.

 I. Základní ustanovení

 1. Kupující je povinen se seznámit s reklamačním řádem před uzavřením kupní smlouvy. Kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě může dojít k prodloužení lhůt o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.
 2. Kupující je povinen dodržovat obecně známá pravidla při používání zboží, zboží užívat obvyklým způsobem a dodržovat pokyny uvedené v dokumentaci ke zboží. V případě nedodržení výše uvedených podmínek, nemůže být reklamace uznána.
 3. Pod pojmem „zboží“ se rozumí předmět prodeje, výrobek či věc, která je určena k prodeji.

 II. Uplatnění reklamace

 1. Zboží, u kterého se vyskytne vada při převzetí kupujícím nebo po převzetí kupujícím v záruční době, je možné, za zákonem stanovených podmínek, reklamovat.
 2. Reklamaci zboží lze uplatnit společně s vyplněným reklamačním protokolem na e-mailové adrese reklamace@halikoboli.cz, případně u prodávajícího na adrese: Mgr. Daniel Jurčovský, Kozmice 93, 256 01 Kozmice. Reklamace budou výhradně vyřizovány na e-mailové adrese reklamace@halikoboli.cz.
 3. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, jakmile se vada objeví. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.
 4. Kupující je povinen provést kontrolu doručeného zboží při jeho převzetí. Pokud to není možné, tak bez zbytečného odkladu po převzetí zboží, a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o případných zjištěných vadách. Před prvním použitím zboží je kupující povinen řádně prostudovat účel jeho použití a způsob ošetření.
 5. Reklamaci je možno uplatnit na vady vzniklé v průběhu záruční doby prokazatelně chybou výroby, technologického postupu, případně jiných skutečností stanovených zákonem.
 6. Kupující, s výjimkou podnikatele, má právo uplatnit reklamaci ve lhůtě 24 měsíců od jeho převzetí (převzetí zboží kupujícím). Pokud je však na prodávaném zboží, jeho obalu či jeho návodu vyznačena lhůta k použití zboží, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.
 7. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen zboží převzít, se do záruční doby nepočítá.
 8. K reklamaci je třeba doložit doklad osvědčující datum a místo převzetí zboží, popřípadě záruční list, pokud byl vystaven, samotné zboží v kompletním stavu, vyčištěné a v čistém balení, pokud zboží zasílá. Zboží doloží v hygienicky nezávadném stavu, to znamená, že reklamované zboží nesmí být znečištěno, a označí reklamovanou vadu zboží. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat shora uvedené zásady obecné hygieny. Kupující dále doloží své aktuální kontaktní údaje, a to včetně e-mailové adresy.
 9. Do reklamačního protokolu musí kupující jednoznačně definovat vadu, která je předmětem reklamace. Volbu způsobu reklamace má kupující.
 10. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo z odpovědnosti za vady uplatnil, a po vyřízení reklamace též potvrzení o způsobu řešení reklamace, jakož i o provedení případné opravy a o době reklamačního řízení.
 11. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, na vady vzniklé nevhodným používáním zboží, na vady vzniklé nedodržením pokynů uvedených v dokumentaci ke zboží, na vady vzniklé v důsledku poškození zboží živly (povodeň, požár apod.) nebo jiným jednáním, které nebylo možné předvídat, na vady vzniklé v důsledku nevhodného ošetřování a používání v rozporu se stanoveným účelem, na vady vyplývající z funkčních vlastností zboží, z neodborného používání zboží či chybné manipulace se zbožím, na zánik životnosti výrobku v důsledku nadměrného používání nad rámec předpokládaného užití či účelovosti výrobku.
 12. Kupující bere na vědomí, že fotografie uvedené u zboží mohou v některých případech zkreslovat velikost, tvar či barvu zboží, dále se mohou mírně lišit odstíny zobrazovaných barev dle typu monitoru a nastavení barev což nepředstavuje vadu zboží. Rovněž směr a rozmístění vzorů na zboží se může oproti zobrazení mírně lišit (jiný střih látky), což opět nepředstavuje vadu zboží. Uvedené fotografie u zboží jsou pouze ilustrativní.
 13. Je-li na prodávaném zboží, jeho obalu či přiloženém návodu vyznačena lhůta k použití věci v souladu se zvláštními právními předpisy, skončí záruční doba uplynutím předmětné lhůty.
 14. Pokud je v rámci reklamačního řízení ohledně určité vady rozhodnuto, že reklamace je neoprávněná, pak nové reklamační řízení ohledně téže vady již nemůže proběhnout a prodávající je oprávněn z tohoto důvodu odmítnout převzít předmět plnění k reklamaci.
 15. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

 III. Odpovědnost prodávajícího

 1. Prodávající při prodeji zboží kupujícímu odpovídá za to, že zboží je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že předmět prodeje má jakost a užitné vlastnosti kupní smlouvou požadované, prodávajícím popisované nebo na základě prováděné reklamy očekávané, popř. jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé.
 2. V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou zboží, nebo jeho opravou, případně může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Pokud dojde k podstatnému porušení smlouvy, má kupující též právo od kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo pokud kupující rozpor s kupní smlouvou sám způsobil, případně též jedná-li se o vadu, kterou kupující musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.
 3. Projeví-li se rozpor s kupní smlouvou během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, považuje se za rozpor existující již při jeho převzetí kupujícím, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud prodávající neprokáže opak.
 4. Prodávající odpovídá kupujícímu za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou při převzetí zboží a po převzetí zboží v záruční době.
 5. Prodávající neodpovídá za vady, které vznikly po převzetí zboží kupujícím v záruční době v důsledku opotřebení zboží jeho obvyklým užíváním, v důsledku nesprávného uskladnění (vlhkost apod.), v důsledku nesprávného užívání zboží či neodborným zásahem, v důsledku zanedbané či nesprávné údržby věci nebo vyplývá-li to z povahy věci. Prodávající dále neodpovídá za vady, pro které byla při převzetí kupujícím poskytnuta sleva z ceny zboží (nižší cena na vadu). Oprávnění kupujícího uplatnit právo z vadného plnění se též nepoužije u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím.

 IV. Vady a vyřízení reklamace

 1. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby vada byla bezplatně, řádně a včas odstraněna. Prodávající je povinen reklamovanou vadu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. V případě, že reklamace nebyla vyřízena do 30 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění a nedošlo k jiné dohodě o době vyřízení reklamace, má kupující právo na výměnu zboží nebo pro případ podstatného porušení smlouvy též na odstoupení od kupní smlouvy. Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita výrobku. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu zboží nebo, týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy.
 2. Kupující má dále právo na výměnu zboží nebo pro případ podstatného porušení smlouvy též na odstoupení od kupní smlouvy, pokud nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. O stejné vadě lze hovořit za situace, že vada má stejné projevy ve vlastnostech věci, není však podstatné, jakým způsobem byla vada odstraňována. O stejnou vadu se nejedná, projeví-li se na věci po předchozí opravě jiná, než dosud reklamovaná vada. Větším počtem vad trpí předmět prodeje tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři různé (vzniklé z různých příčin) odstranitelné vady.
 3. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako věc bez vady, má kupující právo požadovat výměnu zboží za nové nebo právo odstoupit od kupní smlouvy. Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem.
 4. Jde-li o neodstranitelné vady, které ale nebrání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady a nepožaduje kupující výměnu zboží, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zakoupeného zboží nebo může od kupní smlouvy odstoupit.
 5. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.
 6. Kupující je povinen vyzvednout si reklamované zboží nejpozději do jednoho měsíce od 30. dne ode dne uplatnění reklamace, popřípadě do jednoho měsíce od uplynutí lhůty, která byla mezi kupujícím a prodávajícím sjednána k vyřízení reklamace.
 7. Požaduje-li kupující, který je v prodlení s převzetím zboží, jeho opětovné odeslání, pak je prodávající povinen odeslat zboží kupujícímu jen za podmínky, že mu budou ze strany kupujícího předem uhrazeny veškeré náklady související s tímto odesláním.
 8. V případě, že kupující neposkytl prodávajícímu kontaktní údaje nebo je nesnadno dosažitelný a nepřevzal zpět zboží ani po uplynutí 6 měsíců po vyřízení reklamace, je prodávající oprávněn prodat či s ohledem na úsporu nákladů zlikvidovat zboží i bez písemného vyrozumění kupujícího o zamýšleném prodeji zboží.
 9. Prodávající je oprávněn použít část výnosu z prodeje zboží k úhradě účelně vynaložených nákladů spojených se skladováním či likvidací zboží a je povinen vydat zbylou část výnosu z prodeje zboží kupujícímu na základě jeho písemné žádosti.
 10. Požaduje-li kupující, který je v prodlení s převzetím zboží, jeho opětovné odeslání, pak je prodávající povinen odeslat zboží kupujícímu jen za podmínky, že mu budou ze strany kupujícího předem uhrazeny veškeré náklady související s tímto odesláním.

 V. Mimosoudní řešení sporů

Prodávající tímto informuje spotřebitele, že spory mezi prodávajícím a spotřebitelem (spotřebitelský spor), které se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, je možné řešit formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, e-mail: adr@coi.cz, web mimosoudní řešení spotřebitelských sporů: www.adr.coi.cz , web Česká obchodní inspekce: www.coi.cz .

 

V Kozmicích dne 28. 4. 2022