Zásady zpracování osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Tento dokument Zásady zpracování osobních údajů obsahuje pro vás, jakožto naše zákazníky, informace o zásadách, podle kterých Mgr. Daniel Jurčovský, se sídlem Kozmice 93, 256 01 Kozmice, identifikační číslo 09958223, zapsaný v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Benešov, zpracovává vaše osobní údaje a analyzuje některé aspekty chování návštěvníků webových stránek dostupných na wwww.halikoboli.cz. Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění zákonných povinností, kterými jsme vázáni. Prostřednictvím těchto Zásad zpracování osobních údajů vám poskytujeme informace o tom, jakým způsobem získáváme, shromažďujeme, zpracováváme a chráníme vaše osobní údaje, a o vašich právech a způsobu, jakým je můžete uplatnit. Veškeré tyto informace jsou volně dostupné na našich webových stránkách www.halikoboli.cz. V případě jakýchkoliv dotazů se na nás můžete obrátit prostřednictvím níže uvedených kontaktů.
 2. Ochrana vašich osobních údajů a samozřejmě i vašeho soukromí je pro nás nesmírně důležitá, proto s vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy.
 3. Osobní údaje jsou jakékoli informace o identifikovaném nebo identifikovatelném subjektu údajů (zákazníkovi). Identifikovatelným zákazníkem je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (např. jméno, číslo, síťový identifikátor, lokační údaje) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Subjekt údajů je fyzická osoba (spotřebitel i osoba samostatně výdělečně činná), k níž se osobní údaje vztahují.
 5. Správce osobních údajů je subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí za jím stanoveným účelem jejich shromažďování, zpracování a uchování a odpovídá za zpracování osobních údajů. Správcem osobních údajů je Mgr. Daniel Jurčovský, se sídlem Kozmice 93, 256 01 Kozmice, identifikační číslo 09958223, zapsaný v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Benešov (dále jen „správce“). V případě potřeby se subjekty údajů mohou obrátit na správce na níže uvedených kontaktech:
 • doručovací adresa: Mgr. Daniel Jurčovský, Kozmice 93, 256 01 Kozmice,
 • e-mail: info@halikoboli.cz .

 II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu byly Vámi poskytnuty nebo osobní údaje, které správce získal na základě Vaší objednávky či registraci uživatelského účtu. Dále správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy, v rozsahu vyplývajícím z příslušných právních předpisů. Jedná se zejména o následující osobní údaje: jméno a příjmení, dodací a fakturační adresa, sídlo podnikání, IČ, DIČ, telefonní číslo, e-mailová adresa, historie objednávek a další osobní údaje poskytnuté zákazníkem v objednávkovém formuláři, či v jiných dokumentech, popř. v komunikaci s námi.
 2. Správce rovněž zpracovává osobní údaje, které jsou získávány automaticky na základě toho, že procházíte naše webové stránky. Typicky se jedná o: IP adresu, webovou stránku, z níž jste na naše webové stránky přišli, cookies, datum a doba přístupu a jiné elektronické údaje.

III. Důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány z následujících důvodů:
  a) Plnění smlouvy mezi Vámi a správcem. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. Osobní údaje získané pro zpracování na základě plnění smlouvy jsou nutné pro plnění uzavřené kupní smlouvy. Poskytnutí osobních údajů je v tomto případě smluvním požadavkem, bez něhož není možné smlouvu uzavřít.
  b) Správy zákaznických účtů, kdy je zpracování osobních údajů odůvodněno provedením opatření před uzavřením smlouvy. Poskytnutí osobních údajů je v tomto případě dobrovolné, bez něj by ale nebylo možné se registrovat.
  c) Oprávněného zájmu správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).
  d) Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) a tvorby personalizovaného obsahu a reklamy. Poskytnutí osobních údajů na základě vašeho souhlasu je v tomto případě dobrovolné. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.
  e) Oprávněného zájmu komunikovat se zákazníky, hodnocení spokojenosti, publikace recenzí, vyřizování stížností, reklamací a podnětů. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným ani smluvním požadavkem, a proto nemáte povinnost nám pro tento účel Vaše osobní údaje poskytnout.
  f) Ochrany našich oprávněných zájmů, tedy práv a majetku či ochrany dalších osob, a to jak ze zákonných povinností, tak i z našeho oprávněného zájmu. Poskytnutí osobních údajů není v tomto případě zákonným či smluvním požadavkem, nemáte tak povinnost nám pro tento účel poskytnout své osobní údaje.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je:
  a) Vyřízení Vašich objednávek a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (zejména jméno a příjmení, kontakty). Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit.
  b) Správa zákaznických účtů, které si zákazníci na našich webových stránkách mohou založit, resp. zaregistrovat a spravovat svá osobní nastavení. Pro tento účel jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšnou správu zákaznických účtů (zejména jméno a příjmení, e-mail a uživatelské jméno) a tedy i pro jednodušší objednání našeho zboží.
  c) Zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových akcí.
  d) Správa Vašich dotazů, vyřizování podnětů a stížností. Můžeme Vás rovněž kontaktovat s žádostí o vyplnění různých dotazníků (např. spokojenosti).

 IV. Doba uložení osobních údajů

 1. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu, která se liší účelem zpracování. Při uložení Vašich osobních údajů jsme vázaní právními předpisy, pokud takové zpracování ukládají nebo umožňují. Správce uschovává osobní údaje:
  a) Po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů. Účetní údaje jsou zpracovávány po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají a daňové doklady po dobu 10 let do konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.
  b) Po dobu zákaznického účtu, nejdéle 30 dnů po jeho ukončení. Případné smazání proběhne po nepřihlášení se do zákaznického účtu po dobu delší než 2 roky.
  c) Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 roky, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
  d) Po dobu trvání smluvního vztahu zákazníka s námi a následně po dobu 4 let od jeho skončení, jde-li o zpracování osobních údajů pro účel komunikace se zákazníky, hodnocení spokojenosti, publikace recenzí, vyřizování stížností, reklamací a podnětů.
  e) Po dobu 10 let od ukončení našich smluvních vztahů, příp. 4 roky od jejich získání ohledně ochrany oprávněných zájmů, tedy práv a majetku či ochrany dalších osob.

 V. Příjemci osobních údajů

 1. Osobní údaje, které zpracováváme, můžeme sdílet se třetími stranami (obchodními partnery), které zajišťují některé služby související s poskytováním našich služeb, pomáhají nám poskytovat kvalitnější, přesnější a specifičtější obsah a služby. Zpracovatelé osobních údajů jsou schopni zajistit taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům či k jinému jejich zneužití. Poskytnuté osobní údaje rovněž nesmí využít k žádným jiným účelům, než ke kterým jim byly zpřístupněny.
 2. Příjemci osobních údajů jsou osoby:
  a) Podílející se na přepravě zboží a realizaci plateb.
  b) Zajišťující služby provozování webových stránek, resp. e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním webových stránek e-shopu.
  c) Poskytující své služby a zajišťující technický provoz určité služby (např. právní služby, advokáti, účetní a daňové poradenství).
  d) Zajišťující marketingové služby.
 3. Pokud se na nás s žádostí obrátí orgány veřejné moci o poskytnutí informací, jsme na základě zákona (právních předpisů) povinni v nezbytném, zákonem stanoveném rozsahu, Vaše osobní údaje zpřístupnit.

 VI. Vaše práva

 1. Budete-li chtít uplatnit Vaše práva podle tohoto článku nebo dle platných právních předpisů, obracejte se na nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v článku I, odst. 5 těchto zásad. Pokud bude nezbytné pro uplatnění Vašeho práva ověřit Vaši identitu, můžeme Vás požádat o dodatečné poskytnutí některých osobních údajů, které jste nám již dříve sdělili. Budou-li se Vaše žádosti opakovat a/nebo budou zjevně nedůvodné, nepřiměřené či neopodstatněné, můžeme Vám účtovat přiměřený poplatek (administrativní náklady apod.) či odmítnout Vaší žádosti vyhovět.
 2. Za podmínek stanovených GDPR máte:
  a) Právo na přístup ke svým osobním údajům. V souladu s platnými právními předpisy máte právo na informace, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány a jakým způsobem, dále máte právo k Vašim osobním údajům získat přístup (čl. 15 GDPR).
  b) Právo na opravu osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů. Máte právo požadovat, aby Vaše nepřesné či nepravdivé osobní údaje byly opraveny. S přihlédnutím k účelům zpracování máte rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů. Oprava či doplnění Vašich osobních údajů bude provedena bez zbytečného odkladu.
  c) Právo na výmaz osobních údajů. Můžete nás kdykoliv požádat o vymazání Vašich osobních údajů ve smyslu čl. 17 GDPR. Pokud Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro plnění smluvních nebo zákonných povinností či pro ochranu našich oprávněných zájmů, budou bez zbytečného odkladu smazány.
  d) Právo na omezení zpracování osobních údajů dle čl. 18 GDPR.
  e) Právo na přenositelnost osobních údajů. V případě, že budete chtít předat Vaše osobní údaje třetí straně (subjektu), můžete nás požádat o jejich přenos, a to za předpokladu předchozího souhlasu a dále za předpokladu, že takovým požadavkem nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
  f) Právo vznést námitku. Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které jsou zpracovány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany našich oprávněných zájmů ve smyslu čl. 21 GDPR.
  g) Právo na informace o automatizované individuální rozhodování, včetně profilování.
  h) Právo odvolat souhlas. Je-li zpracování Vašich osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, máte právo kdykoliv tento Váš souhlas odvolat.
 3. Dále máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stánky: www.uoou.cz .

 VII. Cookies

 1. Cookies jsou krátké textové soubory generované webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookies zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil. Prostřednictvím cookies Vás může správce odlišit od jiných uživatelů a účinněji si zaznamenat informace o Vaší návštěvě a chování na webu. Díky cookies ví příslušný server např., jaké nastavení jazyka jste si při minulé návštěvě vybrali, jak dlouho jste byli připojeni či jaké položky jste měli uložené v nákupním košíku. Díky souborům cookies Vám můžeme nabízet obsah upravený na míru, a zejména v průběhu prohlížení našich stránek můžeme zobrazovat cílenou reklamu odpovídající vašemu očekávání. Cookies tedy usnadňují personalizaci. Cookies tedy nejsou pro Vás škodlivé. Jako uživatel můžete omezit či vypnout užívání cookies ve vašem prohlížeči.
 2. Správce využívá soubory cookies proto, aby vám v prvé řadě usnadnil prohlížení. Jedná se především o používání souborů cookies pro účely zajištění fungování základních funkcí webu, analýza návštěvnosti a uložení jazyka pro usnadnění prohlížení stránek a vylepšování webu, pro marketingové účely, zejména pro zobrazování reklamy.

 VIII. Zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, a to jak na datových uložištích, tak v listinné podobě.
 2. Správce dále prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 3. Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně. O všech činnostech zpracování vedeme řádné záznamy v souladu s právními předpisy.

 IX. Závěrečná ustanovení

Správce je oprávněn tyto Zásady zpracování osobních údajů změnit, tedy upravovat či aktualizovat. Změny těchto Zásad zpracování osobních údajů (novou verzi) umístíme na naše webové stránky, případně Vás budeme informovat prostřednictvím Vámi sdělené e-mailové adresy před jejich účinností.

  

Tyto Zásady zpracování osobních údajů nabývají účinnosti dne 28. 4. 2022